Plot Lines of The Walking Dead: Season 7, Episode 16 “The First Day of the Rest of Your Life”

By: Casey Johnston (@DarthHockey)

WARNING: There are spoilers ahead for the season 7 finale of The Walking Dead. Continue reading

Plot Lines of The Walking Dead: Season 7, Episode 15 “Something They Need”

By: Casey Johnston (@DarthHockey)

WARNING: There are spoilers ahead for the latest episode of The Walking Dead. Continue reading

Plot Lines of The Walking Dead Thoughts: Season 7, Episode 14 “The Other Side”

By: Casey Johnston (@DarthHockey)

WARNING: There are spoilers ahead for the latest episode of The Walking Dead. Continue reading

Plot Lines of The Walking Dead: Season 7, Episode 13 “Bury Me Here”

By: Casey Johnston (@DarthHockey)

WARNING: There are spoilers ahead for the latest episode of The Walking Dead. Continue reading

Plot Lines of The Walking Dead: Season 7, Episode 12 “Say Yes”

mv5by2nmzdjmmmitzdk4ms00mjgzlthiyzmtoge2mje5mjc0yjk4xkeyxkfqcgdeqxvynjc5mjg0nju-_v1_sy1000_sx1500_al_

By: Casey Johnston (@DarthHockey)

WARNING: There are spoilers ahead for the latest episode of The Walking Dead. Continue reading

Plot Lines of The Walking Dead: Season 7, Episode 11 “Hostiles and Calamities”

mv5bnzyzzmiznmqtodvkns00nwjmlwe1mjytzduxnmfhnjiznwu3xkeyxkfqcgdeqxvyntu4njy5mzm-_v1_sx1500_cr001500999_al_

By: Casey Johnston (@DarthHockey)

WARNING: There are spoilers ahead for the latest episode of The Walking Dead. Continue reading

Plot Lines of The Walking Dead: Season 7, Episode 10 “New Best Friends”

mv5bytzjy2zlngetmjmzos00zdm2ltg5nwitntflmzazmgvinzlmxkeyxkfqcgdeqxvyntu4njy5mzm-_v1_sy1000_sx1500_al_

By: Casey Johnston (@DarthHockey)

WARNING: There are spoilers ahead for the latest episode of The Walking Dead. Continue reading

Plot Lines of The Walking Dead: Season 7, Episode 9 “Rock in the Road”

mv5byzcyztjmytqtymrjni00mmiwlwi1njitzju0nzriota4yjnhl2ltywdll2ltywdlxkeyxkfqcgdeqxvynzazmdk0nzq-_v1_

By: Casey Johnston (@DarthHockey)

WARNING: There are spoilers ahead for the latest episode of The Walking Dead. Continue reading

The Walking Dead Thoughts: Season 7, Episode 8 “Hearts Still Beating”

mv5bn2u4mjuyzjetyjcyyy00mzyzlweymgetnjvhnzkzogy3zgm3l2ltywdll2ltywdlxkeyxkfqcgdeqxvyntuwnjuzodc-_v1_sx1777_cr001777999_al_

By: Casey Johnston (@DarthHockey)

WARNING: There are spoilers ahead for the latest episode of The Walking Dead. Continue reading