Plot Lines of Marvel’s Agents of SHIELD: Season 4, Episode 15 “Self Control”

CLARK GREGG

By: Casey Johnston (@DarthHockey)

WARNING: There are spoilers ahead for the latest episode of Marvel’s Agents of SHIELD. Continue reading

Plot Lines of Marvel’s Agents of SHIELD: Season 4, Episode 14 “The Man Behind the Shield”

CLARK GREGG, CHLOE BENNET, HENRY SIMMONS, IAIN DE CAESTECKER, ELIZABETH HENSTRIDGE

By: Casey Johnston (@DarthHockey)

WARNING: There are spoilers ahead for the latest episode of Marvel’s Agents of SHIELD. Continue reading

Plot Lines of Marvel’s Agents of SHIELD: Season 4, Episode 12 “Hot Potato Soup”

mv5bowzkmzc4nmmtmzvlmy00mdiylwi2mdqtzjlhmgu3ndi5zjgzl2ltywdlxkeyxkfqcgdeqxvynjgxmtk4mdq-_v1_

By: Casey Johnston (@DarthHockey)

WARNING: There are spoilers ahead for the latest episode of Marvel’s Agents of SHIELD. Continue reading

Marvel’s Agents of SHIELD Thoughts: Season 4, Episode 11 “Wake Up”

By: Casey Johnston (@DarthHockey)

WARNING: There are spoilers ahead for the latest episode of Marvel’s Agents of SHIELD. Continue reading

Marvel’s Agents of SHIELD Thoughts: Season 4, Episode 10 “The Patriot”

mv5bztk0otezzdktmguyyy00odbmlwe5ztutyjbhmtrlmjc1nwqxl2ltywdlxkeyxkfqcgdeqxvyntm3mdmymdq-_v1_

By: Casey Johnston (@DarthHockey)

WARNING: There are spoilers ahead for the latest episode of Marvel’s Agents of SHIELD. Continue reading

Marvel’s Agents of SHIELD Thoughts: Season 4, Episode 9 “Broken Promises”

MALLORY JANSEN

By: Casey Johnston (@DarthHockey)

WARNING: There are spoilers ahead for the latest episode of Marvel’s Agents of SHIELD. Continue reading

Marvel’s Agents of SHIELD: Season 4, Episode 8 “The Laws of Inferno Dynamics”

CLARK GREGG

By: Casey Johnston (@DarthHockey)

WARNING: There are spoilers ahead for the latest episode of Marvel’s Agents of SHIELD. Continue reading