Marvel’s Agents of SHIELD Thoughts: Season 4, Episode 2 “Meet the New Boss”

mv5bndljmgm5mtctmwflyy00ogvmltk2zmytywvlztnhyjnlnju1xkeyxkfqcgdeqxvynjgxmtk4mdq-_v1_

By: Casey Johnston (@DarthHockey)

WARNING: There are spoilers ahead for the latest episode of Marvel’s Agents of SHIELD. Continue reading